Особливості побудови та функціонування судової системи Сполучених Штатів Америки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). - Харків : ХНУВС, 2021. - С. 396-397

Анотація

Здійснено загальний огляд побудови судової системи Сполучених Штатів Америки. Розглянуто дві судові системи: федеральна система і судова система штатів. У федеральній системі існують також спеціальні суди - митний, податковий, військовий, за претензіями до уряду та інші. Зроблено висновок, що специфіка судової системи Сполучених Штатів обумовлюється федеративним устроєм держави, її багаторівневою структурою та збалансованою, чітковизначеною ієрархією. Федеральна судова система США є мобільною та ефективною, яка забезпечує ретельний розгляд справ, що є запорукою винесення справедливих рішень.
An overview of the construction of the judicial system of the United States of America has been carried out. Two judicial systems are considered: the federal system and the state judicial system. In the federal system there are also special courts - customs, tax, military, claims to the government and others. It is concluded that the specifics of the judicial system of the United States is determined by the federal structure of the state, its multilevel structure and a balanced, well-defined hierarchy. The US federal court system is mobile and efficient, providing a thorough trial, which is the key to making fair decisions.
Осуществлен общий обзор построения судебной системы Соединенных Штатов Америки. Рассмотрены две судебные системы: федеральная система и судебная система штатов. В федеральной системе существуют также специальные суды – таможенный, налоговый, военный, по претензиям к правительству и другие. Заключено, что специфика судебной системы Соединенных Штатов обуславливается федеративным устройством государства, его многоуровневой структурой и сбалансированной, четко определенной иерархией. Федеральная судебная система США является мобильной и эффективной, которая обеспечивает тщательное рассмотрение дел, залог вынесения справедливых решений.

Опис

Коваленко А. О. Особливості побудови та функціонування судової системи Сполучених Штатів Америки / А. О. Коваленко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). - Харків : ХНУВС, 2021. - С. 396-397.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судова система, Сполучені Штати Америки, Конституційний суд, Верховний суд, апеляційний суд, judicial system, United States, Constitutional Court, Supreme Court, Court of Appeal, судебная система, Соединенные Штаты Америки, Конституционный суд, Верховный суд, апелляционный суд, США, USA, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис