«Сухий закон»: правові норми та повсякденні практики у світі в ХІХ – ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 46-49

Анотація

З'ясовано, що "сухий закон» – це система заходів, що передбачають повну заборону або суттєве обмеження виробництва та розповсюдження спиртовмістовних речовин з метою викорінення алкоголізму, покращення здоров’я нації та зміцнення правопорядку. З історичної точки зору «сухий закон» дуже цікавий і повчальний, саме тим, що антиалкогольні кампанії сприймалися суспільством неоднозначно і далеко не завжди мали позитивні наслідки.
It was found that the "dry law" is a system of measures that provide for a complete ban or significant restriction of the production and distribution of alcohol-containing substances with the aim of eradicating alcoholism, improving the health of the nation and strengthening law and order. From a historical point of view, the "dry law" is very interesting and instructive, precisely because anti-alcohol campaigns were perceived ambiguously by society and did not always have positive consequences.
Выяснено, что "сухой закон" - это система мер, предусматривающих полный запрет или существенное ограничение производства и распространения спиртосодержащих веществ с целью искоренения алкоголизма, улучшения здоровья нации и укрепления правопорядка. С исторической точки зрения "сухой закон" очень интересен и поучительно, именно тем, что антиалкогольные кампании воспринимались обществом неоднозначно и далеко не всегда имели положительные последствия.

Опис

Іванов, С. Ю. «Сухий закон»: правові норми та повсякденні практики у світі в ХІХ – ХХ ст. / Станіслав Юрійович Іванов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 46-49.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, історичний аспект, historical aspect, исторический аспект, "сухий закон", "сухой закон", антиалкогольна кампанія, anti-alcohol campaign, антиалкогольная кампания, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт

Бібліографічний опис