Специфіка здійснення окремих видів особистих немайнових прав працівниками поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 27 трав. 2016 р.). – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 18-20

Анотація

Розглянуто спеціфіку здійснення окремих видів особистих немайнових прав працівниками поліції. Зазначено, що зіткнення публічних та приватних інтересів у життєдіяльності працівника поліції породжує специфічну характеристику набуття та здійснення ним суб’єктивних цивільних прав.
Specifics of the implementation of certain types of personal non-property rights by police officers have been considered. It has been noted that the clash of public and private interests in the life of a police officer gives rise to a specific characteristics of the acquisition and exercise of subjective civil rights.
Рассмотрена специфика осуществления отдельных видов личных неимущественных прав работниками полиции. Отмечено, что столкновения публичных и частных интересов в жизнедеятельности работника полиции порождает специфическую характеристику приобретения и осуществления им субъективных гражданских прав.

Опис

Сокуренко, В. В. Специфіка здійснення окремих видів особистих немайнових прав працівниками поліції / В. В. Сокуренко // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна (м. Харків, 27 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. цивіл. права та процесу, Каф. охорони інтелектуал. власності, цивіл.-прав. дисциплін ; Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». – Харків : ХНУВС, 2016. – С. 18-20.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, поліція, полиция, police, особисті немайнові права, личные неимущественные права, personal non-property rights, працівник поліції, police officers, полицейский, публічні обов’язки

Бібліографічний опис