Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-правові наукові підходи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. - 2017. - № 4. Ч. 1. - С. 148-152

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей адміністративної процесуальної норми як первісного елементу адміністративного процесуального права України. Узагальнено сучасні теоретико-правові підходи щодо розуміння норм адміністративного процесуального права та їхніх сутнісних ознак.
The article is focused on determining the nature and characteristics of administrative procedural norm as primary element of administrative procedural law of Ukraine. The modem theoretical and legal approaches to understanding the administrative procedural norms and their essential features have been generalized.
Статья посвящена определению сущности и особенностей административной процессуальной нормы как первичного элемента административного процессуального права Украины. Обобщены современные теоретико-правовые подходы относительно понимания административных процессуальных норм, а также их ключевых признаков.

Опис

Джафарова М. В. Адміністративна процесуальна норма: сучасні теоретико-правові наукові підходи / Джафарова М. В. // Право і суспільство. - 2017. - № 4. Ч. 1. - С. 148-152.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, адміністративне процесуальне право, адміністративна процесуальна норма, правова процедура, адміністративні правовідносини, публічне управління, administrative procedural law, procedural norm, legal procedure, administrative legal relations, public control, административное процессуальное право, административная процессуальная норма, правовая процедура, административные правоотношения, публичное управление

Бібліографічний опис