Принцип усності в цивільному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С.144-151.

Анотація

У статті розглядається дія принципу усності при розгляді цивільних справ. У роботі зазначається, що аналіз цивільного процесуального законодавства свідчить про те, що вимоги принципу усності наявні на всіх стадіях цивільного процесу і посідають на кожній стадії одне із центральних місць. Саме усна публічність, а не письмова таємність є одним із складників сучасного судочинства.
In clause action of a principle of verbality is considered by consideration of civil cases. In work it is marked, that the analysis of the civil remedial legislation testifies, that requirements of a principle of verbality takes place in all stages of civil process and borrows one of the central places at each stage. Oral publicity is marked, that, instead of written secrecy is one of components of modern legal proceedings.
В статье рассматривается действие принципа устности при рассмотрении гражданских дел. В работе отмечается, что анализ гражданского процессуального законодательства свидетельствует, что требования принципа устности имеет место во всех стадиях гражданского процесса и занимает на каждой стадии одно из центральных мест. Отмечается, что устная публичность, а не письменная тайность является одной из составляющих современного судопроизводства.

Опис

Кройтор, В. А. Принцип усності в цивільному судочинстві / В. А. Кройтор // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С.144-151.

Ключові слова

Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принцип усності, принцип устности, principle of verbality

Бібліографічний опис