Правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, формы и методы его осуществления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 122-130

Анотація

В статье охарактеризована правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, а также формы и методы его осуществления. Разработана классификация субъектов осуществления контроля за деятельностью хозяйственных судов; проанализированы научные подходы к определению понятия контроля за судами; охарактеризованы методы и формы такого контроля; предложено авторское определение понятия контроля и выявлены его особенности.
The article described the legal nature of the control over the activities of economic courts, as well as forms and methods of its implementation. The classification of entities exercising control over the activities of economic courts; reviewed scientific approaches to the definition of control of ships; described methods and forms of such control; It invited the author’s definition of control concepts and revealed its features.
У статті охарактеризовано правову природу контролю за діяльністю господарських судів, а також форми і методи його здійснення. Розроблено класифікацію суб'єктів здійснення контролю за діяльністю господарських судів; проаналізовано наукові підходи до визначення поняття контролю за судами; охарактеризовано методи та форми такого контролю; запропоновано авторське визначення поняття контролю та виявлено його особливості.

Опис

Мандычев, Д. В. Правовая природа контроля за деятельностью хозяйственных судов, формы и методы его осуществления / Мандычев Д.В. // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» . – 2017. – Вип. 2. – С. 122-130.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, господарські суди, хозяйственные суды, commercial courts, контроль, control, правова природа, правовая природа, legal nature, погляди науковців, взгляды ученых, views of scientists, форми контролю, формы контроля, forms of control

Бібліографічний опис