Особливість принципів правотворчості органів МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 1. – С. 22–26

Анотація

У статті аналізуються принципи правотворчості органів МВС України як засади правової політики в сфері відомчої нормотворчості. Надана загальнотеоретична характеристика змісту та особливостей принципів правотворчості органів внутрішніх справ як основоположних засад їх діяльності. Визначено специфічні принципи правотворчості (нормотворчості) органів МВС України.
This article analyzes the principles of law-making bodies of Internal Affairs of Ukraine, as the basis of legal policy departmental rulemaking. Receive a general theoretical description of the content and features of the principles of lawmaking bodies of internal affairs, as key elements of their activities. Identifid specifi principles rulemaking bodies of Internal Affairs of Ukraine.
В статье анализируются принципы правотворчества органов МВД Украины как основы правовой политики в сфере ведомственного нормотворчества. Дается общетеоретическая характеристика содержания и особенностей принципов нормотворчества органов внутренних дел как основоположных принципов их деятельности. Определены специфические принципы нормотворчества органов МВД Украины.

Опис

Ващук, Ю.О. Особливість принципів правотворчості органів МВС України / Ю. О. Ващук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право . – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 1. – С. 22–26.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, МВС України. Ministry of Internal Affairs of Ukraine. МВД Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, нормотворчість, відомча нормотворчість, нормотворчество, ведомственное нормотворчество, rulemaking, departmental rulemaking, МВД Украины

Бібліографічний опис