Щодо проблемних питань призначення та проведення службового розслідування в Національній поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 85-87.

Анотація

Зазначено, що з метою з'ясування всіх обставин дисциплінарного проступку, вчиненого поліцейським, керівник, якому надані повноваження із застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення, призначає службове розслідування. Вбачається необхідним внести зміни до ст. 15 Дисциплінарного статуту Національної поліції України та доповнити нормою, яка б визначала обов’язкове включення до складу дисциплінарних комісій представників громадськості у разі проведення службового розслідування за відомостями про порушення поліцейським конституційних прав і свобод людини і громадянина. Отмечено, что для выяснения всех обстоятельств дисциплинарного проступка, совершенного полицейским, руководитель, которому предоставлены полномочия по применению к полицейскому дисциплинарному взысканию, назначает служебное расследование. Представляется необходимым внести изменения в ст. 15 Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины и дополнить нормой, определяющей обязательное включение в состав дисциплинарных комиссий представителей общественности в случае проведения служебного расследования по сведениям о нарушении полицейским конституционных прав и свобод человека и гражданина. It is noted that in order to clarify all the circumstances of a disciplinary offense committed by a policeman, the head, who is given the authority to apply a disciplinary sanction to the police, appoints an internal investigation. It seems necessary to amend Art. 15 of the Disciplinary Charter of the National Police of Ukraine and supplemented with a norm that determines the mandatory inclusion of members of the public in the disciplinary commissions in the event of an internal investigation based on information about the violation of the constitutional rights and freedoms of man and citizen by the police.

Опис

Гарбузюк К. Г. Щодо проблемних питань призначення та проведення службового розслідування в Національній поліції України / К. Г. Гарбузюк / Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 85-87.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дисциплінарний статут, дисциплинарный устав, disciplinary charter, дисциплінарний проступок, дисциплинарный проступок, disciplinary offense, службове розслідування, служебное расследование, official investigation, порушення службової дисципліни, нарушение служебной дисциплины, breach of discipline, дисциплінарне стягнення, дисциплинарное взыскание, disciplinary action

Бібліографічний опис