Методи проведення кадрових процедур у Національній поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 55-61

Анотація

У статті з’ясована актуальність дослідження методів проведення кадрових процедур. Проаналізовані та вдосконалені теорети-ко-правові підходи до визначення сутності та видів методів проведення кадрових процедур. Запропоновані авторське поняття методів проведення кадрових процедур у Національній поліції України та їх класифікація. Під методами проведення кадрових процедур в органах поліції пропонується розуміти систему способів і прийомів цілеспрямованого впливу суб’єкту кадрових правовідносин у межах законодавчо встановлених повноважень і наданої компетенції, у визначеному порядку та формі, на об’єкт кадрових процедур в органах поліції з метою практичної реалізації функцій і завдань суб’єкта кадрових правовідносин і досягненню цілей проведення кадрових процедур у цілому. Встановлено, що основними методами проведення кадрових процедур в органах Національної поліції є наступні: 1) за специфікою сфери застосування: загальні методи проведення кадрових процедур: планування, прогнозування, аналіз, облік, контроль, моніторинг, спостереження тощо; спеціальні методи проведення кадрових процедур; методи добору на посаду поліцейського (рекрутинг, проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади); методи обстеження кандидатів на службу в поліції (проведення психофізіологічного обстеження; проведення обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності; обстеження на поліграфі, обстеження стану здоров’я тощо); методи переміщення та просування по службі (ротація кадрів, присвоєння спеціальних звань поліції та ін.); методи оцінювання та контролю (атестація поліцейських, проведення перевірки рівня фізичної підготовки, оцінювання благонадійності і професійної етики; контроль за дотриманням законності; громадський контроль, моніторинг ризиків і загроз у поліцейській діяльності тощо); 2) за сферою впливу суб’єкту кадрових правовідносин: адміністративні (пряме встановлення прав і обов’язків, обмежень і заборон поліцейських через систему наказів); економічні (оплата праці і грошове забезпечення поліцейських тощо); соціальні (пенсійне забезпечення, надання грошової допомоги та ін.); психологічні (психологічна допомога); загаль-ноправові методи (переконання, примус, дозвіл, заборона). Наголошується, що на теоретичному рівні є всі підстави стверджувати про спроможність даних заходів забезпечити якісний відбір високопрофесійних кадрів на службу в поліцію. Проте для цього на практиці необхідно відмовитися від застарілої практики відсутності конкурсу на посади середнього та вищого складу поліції і вирішення питання «на розсуд керівника».
The article clarifies the relevance of the study of methods of conducting personnel procedures. Theoretical and legal approaches to determination of essence and types of methods of personnel procedures are analyzed and improved. The author’s concept of methods of conducting personnel procedures in the National Police of Ukraine is proposed and their classification. Under the methods of conducting personnel procedures in the police, it is proposed to understand the system of methods and methods of purposeful influence on the subject of the personnel legal relations within the limits of legally established powers and the given competence, in the prescribed manner and form, on the object of personnel procedures in the police authorities for the purpose of practical realization of functions and tasks of the subject of personnel legal relations and the achievement of the objectives of personnel procedures in general. It is established that the basic methods of conducting personnel procedures in the bodies of the National Police are as follows: 1) according to the specifics of the scope of application: general methods of personnel procedures: planning, forecasting, analysis, accounting, monitoring, monitoring, supervision, etc .; special methods of personnel procedures; methods for selecting a police officer (recruiting, conducting a competition for police service and / or occupying a vacant position); methods of examining candidates for service in the police (carrying out a psycho-physiological examination; conducting an examination for the detection of alcohol, narcotic and toxic dependence; examining the polygraph, examining the state of health, etc.); methods of movement and promotion (rotation of personnel, assignment of special police titles, etc.); methods of evaluation and control (certification of police officers, verification of the level of physical training, assessment of reliability and professional ethics, control over compliance with law, public control, monitoring of risks and threats to police activities, etc.); 2) in the field of influence of the subject of human relations: administrative (direct establishment of rights and obligations, restrictions and prohibitions of police officers through the system of orders); economic (wages and salaries of police officers, etc.); social (pensions, cash benefits, etc.); psychological (psychological help); general legal methods (persuasion, coercion, permission, prohibition). It is noted that at the theoretical level there is every reason to assert about the capacity of these measures to ensure high-quality selection of high-level personnel for service in the police. However, in practice, it is necessary to abandon the outdated practice of not having a competition for middle and upper-class police and resolving the issue «at the discretion of the head».
В статье выяснена актуальность исследования методов проведения кадровых процедур. Проанализированы и усовершенствованы теоретико-правовые подходы к определению сущности и видов методов проведения кадровых процедур. Предложены авторское понятие методов проведения кадровых процедур в Национальной полиции Украины и их классификация.

Опис

Грищенко Д. О. Методи проведення кадрових процедур у Національній поліції України / Грищенко Денис Олександрович // Право.ua. - 2019. - № 1. - С. 55-61.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, кадри, кадрове забезпечення, кадрова процедура, адміністративно-правове регулювання, атестація, конкурс, ротація, personnel, staffing, administrative and legal regulation, certification, staffing support, competition, rotation, кадры, кадровая процедура, кадровое обеспечение, ротация, аттестация

Бібліографічний опис