До питання про службові зловживання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: зб. тез доп. Всеукр. наук.практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.). - Харків: ХНУВС, 2018. - С. 57-59

Анотація

Розглянуті питання теоретичного обґрунтування та правового врегулювання підстав кримінальної відповідальності за різного роду службові зловживання.
The questions of theoretical substantiation and legal regulation of the grounds of criminal responsibility for various types of official abuse are considered.
Рассмотрены вопросы теоретического обоснования и правового регулирования оснований уголовной ответственности за различного рода служебные злоупотребления.

Опис

Кондратов, Д. Ю. До питання про службові зловживання / Д. Ю. Кондратов // Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія: зб. тез доп. Всеукр. наук.практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. унт внутр. справ; Кримінол. асоц. України. - Харків: ХНУВС, 2018. - С. 57-59.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, службові зловживання, зловживання владою, зловживання становищем, зловживання повноваженнями, corruption, abuse of office, misfeasance, abuse of position, abuse of authority, коррупция, служебные злоупотребления, злоупотребление властью, злоупотребление положением, злоупотребление полномочиями

Бібліографічний опис