Удосконалення правового регулювання службового сумісництва поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-49

Анотація

Розглянуто законодавчу ініціативу правового регулювання службового сумісництва поліцейських, яка більш чітко закріпить правові гарантії працівників поліції на належну оплату праці, сприятиме гармонізації положень антикорупційного законодавства України, удосконалить правове регулювання педагогічної, суддівської та інструкторської діяльності поліцейських, забезпечить повноцінну участь науково-педагогічного складу закладів вищої освіти МВС та працівників Національної поліції в реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.
The legislative initiative of legal regulation of police service is considered, which will more clearly establish legal guarantees of police officers for proper remuneration, promote harmonization of anti-corruption legislation of Ukraine, improve legal regulation of pedagogical, judicial and instructive activities of police, ensure full participation of scientific and pedagogical education. Ministry of Internal Affairs and employees of the National Police in the implementation of state policy in the field of quality assurance in higher education.
Рассмотрена законодательная инициатива правового регулирования служебного совместительства полицейских, которая более четко закрепит правовые гарантии работников полиции на надлежащую оплату труда, будет содействовать гармонизации положений антикоррупционного законодательства Украины, усовершенствует правовое регулирование педагогической, судейской и инструкторской деятельности полицейских, обеспечит полноценное участие научно-педагогического состава МВД и работников Национальной полиции по реализации государственной политики в сфере обеспечения качества высшего образования.

Опис

Бугайчук, К. Л. Удосконалення правового регулювання службового сумісництва поліцейських / Костянтин Леонідович Бугайчук // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 47-49.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, поліцейські, полицейские, police officers, службове сумісництво, служебное совместительство, part-time work, корупція, коррупция, corruption, запобігання корупції, предотвращение коррупции, prevention of corruption, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, законодавство, законодательство, legislation, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, якість освіти, качество образования, quality of education

Бібліографічний опис