Проблемні питання інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів та ЗВО зі специфічними умовами навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 95-98.

Анотація

Зазначено, що застосування інформаційних технологій працівниками правоохоронної системи та науково-педагогічними працівниками і курсантами закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання є критичним питанням, яке потребує постійної уваги та вдосконалення. На державному рівні потрібно розробити стратегію вирішення цього питання, яка б за максимально короткий термін реформувала систему правоохоронних органів та закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання щодо запровадження сучасних інформаційних технологій в повсякденній професійній діяльності правоохоронців, студентів, курсантів та викладачів. Адже в сучасному світі неможливо уявити роботу системи МВС України без застосування баз і банків даних, державних реєстрів, як необхідної складової для ефективної діяльності. Отмечено, что применение информационных технологий работниками правоохранительной системы и научно-педагогическими работниками и курсантами высшего образования со специфическими условиями обучения является критическим вопросом, который требует постоянного внимания и совершенствования. На государственном уровне нужно разработать стратегию решения этого вопроса, которая за максимально короткий срок реформировала систему правоохранительных органов и учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения по внедрению современных информационных технологий в повседневной профессиональной деятельности правоохранителей, студентов, курсантов и преподавателей. Ведь в современном мире невозможно представить работу системы МВД Украины без применения баз и банков данных, государственных реестров как необходимой составляющей для эффективной деятельности. It is noted that the use of information technology by law enforcement officials and scientific and pedagogical workers and cadets of higher education with specific learning conditions is a critical issue that requires constant attention and improvement. At the state level, it is necessary to develop a strategy to address this issue, which in the shortest possible time has reformed the system of law enforcement agencies and higher education institutions with specific learning conditions for the introduction of modern information technologies in the daily professional activities of law enforcement officers, students, cadets and teachers. After all, in the modern world it is impossible to imagine the work of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine without the use of databases and data banks, state registers as a necessary component for effective operation.

Опис

Орлов Р. Р. Проблемні питання інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів та ЗВО зі специфічними умовами навчання / Р. Р. Орлов, Ю. М. Онищенко // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 95-98.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement, інформаційні технології, информационные технологии, information technology, діяльність правоохоронної системи України, деятельность правоохранительной системы Украины, activities of the law enforcement system of Ukraine, державні бази, государственные базы, government bases, державні реєстри, государственные реестры, state registers, автоматизовані інформаційні системи, автоматизированные информационные системы, automated information systems, швидкий пошук даних, быстрый поиск данных, fast data search, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, заведения высшего образования со специфическими условиями обучения, institutions of higher education with specific learning conditions, застосування інформаційних технологій, применение информационных технологий, application of information technology

Бібліографічний опис