Організаційно-правове забезпечення викладання спеціальної фізичної підготовки в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.). – Харків, 2021. – С. 10-12

Анотація

Розглянуто значення застосування системного підходу до вдосконалення організаційно-правове забезпечення викладання спеціальної фізичної підготовки в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських.
Organizational and legal support for teaching special physical training in higher education institutions that train police officers is considered.
Рассмотрено организационно-правовое обеспечение преподавания специальной физической подготовки в высших учреждениях, осуществляющих подготовку полицейских.

Опис

Сокуренко, В. В. Організаційно-правове забезпечення викладання спеціальної фізичної підготовки в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських / Сокуренко В. В. // Актуальні проблеми розвитку службово-прикладних, традиційних та східних одноборств : зб. наук. пр. за матеріалами ХV Міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. пам’яті д-ра пед. наук, проф. Бізіна Віктора Петровича (м. Харків, 30 листоп. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків, 2021. – С. 10-12.

Ключові слова

Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, спеціальна фізична підготовка, специальная физическая подготовка, special physical training, поліцейський, полицейский, police officers, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, institutions of higher education with specific learning conditions, викладання навчальних дисциплін, преподавание учебных дисциплин, teaching disciplines

Бібліографічний опис