Спеціальний суб’єкт в злочинах у сфері документообігу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 325-330

Анотація

Автор висвітлює окремі питання спеціального суб’єкта злочинів у сфері створення, зберігання та використання документів, а саме – документообігу. Узагальнює коло визначених кримінальним законом спеціальних суб’єктів злочинів в сфері документообігу. Аналізується їх основний зміст.
The author covers some issues specific subject of crime in the creation, storage and use of documents – namely document circulation. Summarizes the circle defined by criminal law offenses of special subjects in the field of document circulation. We analyze their main content.
Автор освещает отдельные вопросы специального субъекта преступлений в сфере создания, хранения и использования документов, а именно – документооборота. Обобщает круг определяемых уголовным законом специальных субъектов преступлений в сфере документооборота. Анализируется их основное содержание.

Опис

Фіалка М. І. Спеціальний суб’єкт в злочинах у сфері документообігу [Електронний ресурс] / М. І. Фіалка // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 325-330. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2013/Fialka.pdf.

Ключові слова

суб’єкт злочину, спеціальний суб’єкт злочину, документ, документообіг, entity of a crime, субъект преступления, special subject of a crime, специальный субъект преступления, document, workflow, документооборот, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право

Бібліографічний опис