Правопорядок і законність як головні елементи верховенства права в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 390-393

Анотація

Зазначено, що правопорядок і законність є важливими аспектами верховенства права. Головною передумовою легалізації державного управління мають бути визнані високі правові стандарти громадянської культури та авторитету управління, що, в свою чергу, є результатом загальних тенденцій освіти та соціальної культури. Найближчим часом державні органи зроблять ряд кроків для підвищення цього стандарту.
It is noted that law and order and legality are important aspects of the rule of law. The main prerequisite for the legalization of state administration should be recognized high legal standards of civil culture and the authority of administration, which, in turn, is the result of general trends in education and social culture. In the near future, government authorities will take a number of steps to raise this standard.
Указано, что правопорядок и законность являются важными аспектами верховенства права. Главной предпосылкой легализации государственного управления должны быть признаны высокие правовые стандарты гражданской культуры и авторитета управления, что в свою очередь является результатом общих тенденций образования и социальной культуры. В ближайшее время государственные органы предпримут ряд шагов по повышению этого стандарта.

Опис

Ключові слова

верховенство права, rule of law, правопорядок, law and order, законність, legality, законность

Бібліографічний опис

Онищенко, А. М. Правопорядок і законність як головні елементи верховенства права в Україні / Анастасія Миколаївна Онищенко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 390-393.