Об’єднана територіальна громада як суб’єкт фінансових правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 43. – С. 60-64

Анотація

На підставі чинного законодавства й думок науковців щодо поняття «правосуб’єктність» охарактеризовано фінансово-правовий статус об’єднаної територіальної громади як учасника фінансової діяльності на місцевому рівні. Досліджено взаємозв’язок між суб’єктом фінансових правопорушень і відповідальністю за можливе порушення своїх обов’язків як складника фінансової правосуб’єктності.
Based on the current legislation and the opinions of scholars on the concept of "legal personality", the financial and legal status of the united territorial community as a participant in financial activities at the local level is characterized. The relationship between the subject of financial offenses and liability for possible breach of their obligations as a component of financial legal personality has been studied.
На основании действующего законодательства и мнений ученых относительно понятия «правосубъектность» охарактеризован финансово-правовой статус объединенной территориальной общины как участника финансовой деятельности на местном уровне. Исследована взаимосвязь между субъектом финансовых правонарушений и ответственностью за возможное нарушение своих обязанностей как составляющей финансовой правосубъектности.

Опис

Ананьєва, Є. А. Об’єднана територіальна громада як суб’єкт фінансових правовідносин / Ананьєва Є. А. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. – 2020. – Вип. 43. – С. 60-64. - DOI: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.43.13.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, об’єднана територіальна громада, объединенная территориальная община, united territorial community, фінансові правовідносини, финансовые правоотношения, financial relations, правосуб’єктність, правосубъектность, legal personality, правоздатність, правоспособность, capacity, дієздатність, дееспособность, фінансово-правовий статус, финансово-правовой статус, financial and legal status, фінансова діяльність, финансовая деятельность, financial activity

Бібліографічний опис