«Редан» як новий агресивний напрям молодіжної субкультури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 182-184

Анотація

Розкрито специфіку нового молодіжного субкультурного руху «Редан», який набув поширення з лютого 2023 року, окреслено передумови його виникнення, типові ознаки й негативні наслідки для української молоді. Визначено проблемні питання в контексті протидії новим формам молодіжної злочинності Національною поліцією України.
The specifics of the new youth subcultural movement "Redan", which became widespread since February 2023, are revealed, the prerequisites for its emergence, typical signs and negative consequences for Ukrainian youth are outlined. Problematic issues in the context of combating new forms of youth crime by the National Police of Ukraine have been identified.
Раскрыта специфика нового молодежного субкультурного движения «Редан», которое получило распространение с февраля 2023 года, очерчены предпосылки его возникновения, типичные признаки и негативные последствия для украинской молодежи. Определены проблемные вопросы в контексте противодействия новым формам молодежной преступности Национальной полицией Украины.

Опис

Сокуренко, В. В. «Редан» як новий агресивний напрям молодіжної субкультури / Валерій Васильович Сокуренко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 182-184.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, молодіжна злочинність, youth crime, молодежная преступность, субкультура, subculture, протидія злочинності, crime prevention, противодействие преступности, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, агресія, aggression, агрессия, "Редан", "Redan"

Бібліографічний опис