Дослідження дозвільної діяльності та правової природи зобов’язань через призму свободи реалізації громадянами своїх прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. – 2017. – Вип. 2. Спецвип. – С. 67-71

Анотація

В статті доведено, що зобов’язання закріплюються в нормах права, а в процесі їх реалізації зазначена діяльність стає зобов’язальною, тобто дозвільною. Встановлення зобов’язань при реалізації громадянами своїх прав повинно закріплюватися виключно законодавчими актами і забезпечуватися примусовою силою держави та мати чітку й прозору процедуру реалізації. Наголошено, що дозвільну діяльність слід розглядати у широкому розумінні, оскільки за допомогою встановлення зобов’язань на сьогодні урегульовано більшість суспільних відносин.
The article proved that obligation are fixed in the law and in the process of implementation of this activity is binding, ie permit. Setting obligations when implementing citizens of their rights should be secured exclusively by the legislation and ensured coercive power of the state and have a clear and transparent procedure implementation. Emphasized that the permitting activity should be considered in a broad sense because by setting the obligations currently regulated most social relations.
В статье доказано, что обязательства закрепляются в нормах права, а в процессе их реализации указанная деятельность становится обязательственой, то есть разрешительной. Установление обязательств при реализации гражданами своих прав должно закрепляться исключительно законодательными актами и обеспечиваться принудительной силой государства и иметь четкую и прозрачную процедуру реализации. Отмечено, что разрешительную деятельность следует рассматривать в широком смысле, поскольку посредством установления обязательств на сегодня урегулированы большинство общественных отношений.

Опис

Джафарова О.В. Дослідження дозвільної діяльності та правової природи зобов’язань через призму свободи реалізації громадянами своїх прав / Джафарова Олена В’ячеславівна // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Право. – 2017. – Вип. 2. Спецвип. – С. 67-71.

Ключові слова

правовий інструментарій, дозвільна діяльність, зобов’язання, органи публічної адміністрації, правова природа, рівні свободи, legal instruments, permissive activities, obligations, public administration bodies, legal nature, levels of freedom, правовой инструментарий, разрешительная деятельность, обязательства, органы публичной администрации, правовая природа, степени свободы, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис