Запобігання злочину «втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»: міжнародний та закордонний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2019. – № 38. – С. 164-169

Анотація

У статті розкрито позитивний міжнародний досвід організації охорони засуджених у закордонних країнах на прикладі декількох розвинутих європейських держав (великобританія, Іспанія, СШа, Швейцарія) з метою поступового впровадження основних засобів та заходів охорони задля запобігання втечам з місць позбавлення волі або з-під варти в Україні. Проведено аналіз міжнародно-правового регулювання організації ізоляції засуджених до позбавлення волі на певний строк та його відбиття у національному законодавстві. вдосконалено виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк шляхом застосування ізоляції, базуючись на двох основних конституційних принципах: поваги до людської гідності та забезпечення прав правопорушників. встановлено, що метою відбування покарання засудженими має бути не їхня ізоляція, а насамперед інтеграція їх у суспільство та повернення до звичного способу життя після звільнення з місць позбавлення волі. визначено основні критерії відбору, підготовки та навчання персоналу установ виконання покарань в закордонних країнах з метою використання отриманого досвіду у вітчизняній запобіжній діяльності з вчинення втеч та інших злочинів. Проаналізовано основні напрями роботи із засудженими на прикладі СШа (освіта за шкільними й університетськими програмами, професійна підготовка практичного спрямування; участь в релігійних групах; участь в промисловому виробництві та сільськогосподарських роботах; програми групової психотерапії; індивідуальна робота з психологом тощо) та країн Європи, що можуть бути використані в Україні для запобігання втечам засуджених з установ виконання покарань та їхньої подальшої ресоціалізації після звільнення з місць позбавлення волі.
The article reveals a positive international experience of the protection organization which convicts in several developed European countries (Great Britain, Spain, USA, Switzerland) with the purpose of gradual introduction of basic means and protective measures for the prevention of escapes from places of imprisonment or custody in Ukraine. Carry through the analysis of the international legal regulation of the organization; especially the isolation of the sentenced persons to prison for a certain period and its reflection in the national legislation is carried out. Enforce the punishment in the form of imprisonment for a certain period that has been improved through the application of isolation and based on two basic constitutional principles: respect for human dignity and the rights of offenders. It was established that the purpose of serving the sentence should not be convicted of their isolation and especially their integration into society and return to normal life after release from prison. The main criteria for selection, preparation and training of the personnel of penal institutions in foreign countries to use the experience gained in the domestic preventive activities of the escapes and other crimes. The basic directions of work with inmates on the example of the United States and Europe (education in school and university programs, training practical focus; participation in religious groups; industrial production and agricultural work; the program of group therapy; individual work with a psychologist, etc.) possible to say, that all of this experience can be used in Ukraine to prevent the escapes of convicts from penitentiary institutions and their subsequent resocialization after being released from places of deprivation of liberty.
В статье раскрыт положительный международный опыт организации охраны осужденных в зарубежных странах на примере нескольких развитых европейских государств (Великобритания, Испания, США, Швейцария) с целью постепенного внедрения основных средств и мероприятий охраны для предотвращения побегов из мест лишения свободы или из-под стражи в Украине.

Опис

Косинська, Є. В. Запобігання злочину «втеча з місця позбавлення волі або з-під варти»: міжнародний та закордонний досвід / Косинська Є. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2019. – № 38. – С. 164-169. - DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2019.38.39.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, міжнародний досвід, ресоціалізація засуджених, запобігання втечам з місця позбавлення волі або з-під варти, втечі, компаративний підхід, організація охорони засуджених, ізоляція засуджених, підготовка та навчання персоналу установ виконання покарань, персонал установ виконання покарань, програми соціальної роботи з засудженими, імплементація норм міжнародно-правових актів, международный опыт, ресоциализация осужденных, предотвращение побегов из мест лишения свободы или из-под стражи, компаративный подход, организация охраны осужденных, побег, изоляция осужденных, подготовка и обучение персонала учреждений исполнения наказаний, персонала учреждений исполнения наказаний, программы социальной работы с осужденными, имплементация, international experience, resocialization, preventing escape from the prison or custody, comparative approach, organization of protection of convicts, isolation of convicts, preparation and training of the personnel of penal institutions, programs of social work with convicts, implementation, Великобританія, Іспанія, США, Швейцарія, Великобритания, Испания, Швейцария, Great Britain, Spain, USA, Switzerland

Бібліографічний опис