Предмет поліцейського права України: проблеми визначення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. С. 133-135.

Анотація

Автором пронаналізовано предмет поліцейського права. Зазначено, що предметом поліцейського права України варто розуміти відносини, які виникають під час здійснення поліцейської діяльності, тобто діяльності різних суб’єктів забезпечення права і порядку в громадянському суспільстві із застосуванням з цією метою сили та/або спеціальних повноважень.
The author analyzed the subject of police law. It is noted that the subject of police law of Ukraine should be understood as relations that arise during the implementation of police activities, that is, the activities of various subjects of ensuring law and order in civil society with the use of force and/or special powers for this purpose.
Автором проанализирован предмет полицейского права. Отмечено, что предметом полицейского права Украины следует понимать отношения, возникающие при осуществлении полицейской деятельности, то есть деятельности разных субъектов обеспечения права и порядка в гражданском обществе с применением в этих целях силы и/или специальных полномочий.

Опис

Комзюк, А. Т. Предмет поліцейського права України: проблеми визначення / Анатолій Трохимович Комзюк // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 133-135.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, предмет поліцейського права, subject of police law, предмет полицейского права

Бібліографічний опис