Концепція комплексного підходу у формуванні методики виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 382-384
Abstract
Зауважено, що є об’єктивна потреба в узагальненні та впорядкуванні існуючих методичних рекомендацій розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми. В основі цієї концепції – характеристика різних видів корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми, урахування якої дає змогу об’єднати окремі рекомендації в єдину методику.
It is noted that there is an objective need to generalize and streamline the existing guidelines for the investigation of mercenary and violent crimes committed by minors. At the heart of this concept is the characterization of different types of mercenary and violent crimes committed by minors, taking into account which makes it possible to combine individual recommendations into a single methodology.
Замечено, что есть объективная потребность в обобщении и приведении в порядок существующих методических рекомендаций расследования корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В основе этой концепции – характеристика различных видов корыстно-насильственных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, учет которой позволяет объединить отдельные рекомендации в единую методику.
Description
Федосова, О. В. Концепція комплексного підходу у формуванні методики виявлення та розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми / Олена Валеріївна Федосова // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 382-384.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, методика розслідування злочинів, методика расследования преступлений, methods of crime investigation, корисливо-насильницькі злочини, корыстно-насильственные преступления, mercenary and violent crimes, злочини, вчинені неповнолітніми, преступления, совершенные несовершеннолетними, crimes committed by minors, неповнолітні, несовершеннолетние, minors
Citation