Адвокатура і громадські об’єднання в системі захисту прав і свобод людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32782/NP.2024.1.5

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2024. - № 1. - С. 47-57

Анотація

Розглянуто взаємовідносини адвокатури і громадських об’єднань у системі захисту прав і свобод людини. І адвокатура, і громадські об’єднання, уповноважені на захист прав і свобод людини, виступають у цьому контексті як партнери в правозахисній діяльності. Адвокатура діє як професійна організація, сукупність прав і повноважень якої дають можливість адвокату під час здійснення адвокатської діяльності вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги. Члени громадського об’єднання діють у межах статуту об’єднання та відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання».
The article discusses the relationships between the legal profession and public associations in the system of human rights and freedoms protection. Both the legal profession and public associations, authorized to protect human rights and freedoms, act as partners in legal activities. The legal profession acts as a professional organization, the aggregate rights and powers of which allow lawyers to take any actions not prohibited by law, rules of legal ethics, and the contract for legal assistance necessary for the proper execution of the legal assistance contract. Members of a public association act within the framework of the association's statute and in accordance with the Law of Ukraine «On Public Associations.»
Рассмотрены взаимоотношения адвокатуры и общественных объединений в системе защиты прав и свобод человека. И адвокатура, и общественные объединения, уполномоченные на защиту прав и свобод человека выступают в этом контексте как партнеры в правозащитной деятельности. Адвокатура действует как профессиональная организация, совокупность прав и полномочий которой дают возможность адвокату при осуществлении адвокатской деятельности совершать какие-либо действия, не запрещенные законом, правилами адвокатской этики и договором о предоставлении правовой помощи, необходимым для надлежащего выполнения договора о предоставлении правовой помощи. Члены общественного объединения действуют в рамках устава объединения и в соответствии с Законом Украины «Об общественных объединениях».

Опис

Ключові слова

адвокатура, громадські об’єднання, захист прав і свобод, взаємодія, правова допомога, advocacy, public associations, protection of rights and freedoms, interaction, legal assistance, общественные объединения, защита прав и свобод, взаимодействие, правовая помощь

Бібліографічний опис

Бандурка, С. Адвокатура і громадські об’єднання в системі захисту прав і свобод людини / Бандурка Сергій // Наше право. - 2024. - № 1. - С. 47-57. - DOI: https://doi.org/10.32782/NP.2024.1.5.