Фінтех-індустрія як складова забезпечення безпеки функціонування фінансового ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 124-126

Анотація

Розвиток сучасних фінансових технологій та глобалізація економічних відносин потребують пошуку нових засобів забезпечення національних інтересів, зокрема на ринку фінансових послуг. В цих умовах постає проблема формування системи фінансової безпеки, з врахуванням особливостей, як на рівні господарюючого суб’єкта, так і на рівні держави. У системі фінансової безпеки провідне місце, як сучасного засобу розвитку ринку фінансових послуг, належить новітнім фінансовим сервісам та інструментам, впровадження яких у всі сфери фінансової діяльності демонструє важливість розвитку фінтех (фінансові технології) індустрії.
The development of modern financial technologies and the globalization of economic relations require the search for new means of ensuring national interests, in particular in the financial services market. In these circumstances, there is a problem of forming a system of financial security, taking into account the peculiarities, both at the level of the business entity and at the state level. The leading place in the financial security system, as a modern means of developing the financial services market, belongs to the latest financial services and tools, the introduction of which in all areas of financial activities demonstrates the importance of fintech (financial technology) industry.
Развитие современных финансовых технологий и глобализация экономических отношений требуют поиска новых средств обеспечения национальных интересов, в частности на рынке финансовых услуг. В этих условиях возникает проблема формирования системы финансовой безопасности, с учетом особенностей, как на уровне хозяйствующего субъекта, так и на уровне государства. В системе финансовой безопасности ведущее место, как современное средство развития рынка финансовых услуг, принадлежит новейшим финансовым сервисам и инструментам, внедрение которых во все сферы финансовой деятельности демонстрирует важность развития финтех (финансовые технологии) индустрии.

Опис

Гетманець, О. П. Фінтех-індустрія як складова забезпечення безпеки функціонування фінансового ринку / Ольга Петрівна Гетманець // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 124-126.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінтех-індустрія, фінансовий ринок, фінансові технології, fintech industry, financial market, financial technologies, финтех-индустрия, финансовый рынок, финансовые технологии

Бібліографічний опис