Закон України "Про акціонерні товариства" : позитивні та проблемні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 236-243

Анотація

Проведено аналіз норм Закону України «Про акціонерні товариства» у контексті необхідності сучасного правового забезпечення створення, функціонування та припинення діяльності відповідного виду організаційно-правової форми юридичної особи. Виявлено позитивні зрушення, які були необхідними для належного забезпечення суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів учасників акціонерних правовідносин. З’ясовано проблемні аспекти, які не найшли свого відображення у відповідному Законі та запропоновано пропозиції стосовно удосконалення механізму регулювання акціонерних правовідносин. Analysis of the norms in the Law of Ukraine «About Joint-stock Companies» is conducted in this article in the context of the necessity of modern legal guaranteeing of creation, functioning and cessation of corresponding kind of organizational and legal form of juridical subject’s activity. Positive improvement, which is necessary for appropriate guaranteeing subject rights and protected by the law interests of the participants of joint-stock legal relations, is revealed. Some issues that are not reflected in this Law of Ukraine are determined; some offers in the sphere of improving the mechanism of joint-stock legal relations’ regulations are made. Проведен анализ норм Закона Украины «Об акционерных обществах» в контексте необходимости современного правового обеспечения создания, функционирования и прекращения деятельности соответствующего вида организационно-правовой формы юридического лица. Очерчены позитивные сдвиги, которые были необходимы для надлежащего обеспечения субъективных прав и охраняемых законом интересов участников акционерных правоотношений. Выяснены проблемные аспекты, не нашедшие своего отображения в соответствующем Законе, и сделаны предложения по усовершенствованию механизма регулирования акционерных правоотношений.

Опис

Жорнокуй, Ю. М. Закон України "Про акціонерні товариства" : позитивні та проблемні аспекти / Ю. М. Жорнокуй // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1 (48). – С. 236-243.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, акціонерне товариство, акционерное общество, joint-stock company, законодавство, законодательство, legislation, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, акціонерні правовідносини, акционерные правоотношения, joint-stock legal relations

Бібліографічний опис