Використання методу рефреймінгу в підготовці поліцейських до професійного спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інноваційних технологій та методів навчання при викладанні фундаментальних та мовних дисциплін у вишах: тези доп. Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Харків, 16 берез. 2023 р.). - Харків, 2023. - С. 12-14

Анотація

Визначено, що застосування технології рефреймінгу у формуванні комунікативної компетентності правоохоронця уможливлює логіко-лінгвістичне моделювання представлення знань, сприяє формуванню дискурсивної компетенції та інших складників комунікативної компетентності, а також сприяє максимальній активізації розумових й особистісних якостей курсантів у процесі вивчення й розвитку професійного мовлення.
It was determined that the use of reframing technology in the formation of the communicative competence of a law enforcement officer enables logical-linguistic modeling of knowledge presentation, contributes to the formation of discursive competence and other components of communicative competence, and also contributes to the maximum activation of mental and personal qualities of cadets in the process of learning and developing professional speech.
Определено, что применение технологии рефрейминга в формировании коммуникативной компетентности правоохранителя позволяет выработать логико-лингвистическое моделирование представления знаний, способствует формированию дискурсивной компетенции и других составляющих коммуникативной компетентности, а также способствует максимальной активизации умственных и личностных качеств курсантов в процессе изучения.

Опис

Ключові слова

підготовка поліцейських, training of police officers, подготовка полицейских, рефреймінг, reframing, рефрейминг, комунікативна компетентність, communicative competence, коммуникативная компетентность

Бібліографічний опис

Голопич, І. Використання методу рефреймінгу в підготовці поліцейських до професійного спілкування / Голопич Інна // Застосування інноваційних технологій та методів навчання при викладанні фундаментальних та мовних дисциплін у вишах: тези доп. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Харків, 16 берез. 2023 р.) / МОЗ України, Нац. фармац. ун-т, Каф. фунд. та мовн. підгот. - Харків, 2023. - С. 12-14.