Боротьба з торгівлею людьми на міжнародному рівні та її наслідки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 311-313

Анотація

Міжнародна торгівля людьми залишається важливою соціальною проблемою. Ця тема є актуальною не тільки для сучасної України, а й для усього світу. Торгівля людьми є прибутковим нелегальним бізнесом, тому злочинці вигадують все нові й нові методи з метою експлуатації людини та для власного збагачення. На міжнародному рівні співробітництво у досліджуваній сфері ефективно проводиться не лише на міжурядовому рівні, але і на рівні залучення неурядових організацій. На національному рівні у більшості із напрямів реалізації положень. Проте необхідно зазначити, що загальна національна стратегія боротьби з досліджуваним злочином потребує удосконалення та характеризується низкою недоліків. Проблема торгівлі людьми є дуже важливою та актуальною на даний час. З такими злочинами міжнародного характеру світові організації намагаються боротися давно, тож співробітництво держав на різних рівнях є надзвичайно важливими для захисту прав та свобод суспільства.
International human trafficking remains an important social problem. This topic is relevant not only for modern Ukraine, but for the whole world. Human trafficking is a lucrative illegal business, so criminals come up with more and more new methods for exploiting people and for their own enrichment. At the international level, cooperation in the area under study is effectively carried out not only at the intergovernmental level, but also at the level of involving non-governmental organizations. At the national level in most areas of implementation of the provisions. However, it should be noted that the overall national strategy for combating the crime under study needs to be improved and is characterized by a number of shortcomings. The problem of human trafficking is very important and relevant today. World organizations have been trying to fight such crimes of an international nature for a long time, so cooperation between states at different levels is extremely important to protect the rights and freedoms of society.
Международная торговля людьми остается важной социальной проблемой. Эта тема актуальна не только для современной Украины, но и для всего мира. Торговля людьми является прибыльным нелегальным бизнесом, поэтому преступники придумывают все новые и новые методы для эксплуатации человека и для собственного обогащения. На международном уровне сотрудничество в исследуемой сфере эффективно проводится не только на межправительственном уровне, но и на уровне привлечения неправительственных организаций. На национальном уровне в большинстве направлений реализации положений. Однако необходимо отметить, что общая национальная стратегия борьбы с исследуемым преступлением требует усовершенствования и характеризуется рядом недостатков. Проблема торговли людьми очень важна и актуальна в настоящее время. С такими преступлениями международного характера мировые организации пытаются бороться давно, поэтому сотрудничество государств на разных уровнях чрезвычайно важно для защиты прав и свобод общества.

Опис

Євтушок В. А. Боротьба з торгівлею людьми на міжнародному рівні та її наслідки / В. А. Євтушок // Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2019. – С. 311-313.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, боротьба з торгівлею людьми, міжнародна торгівля людьми, міжнародні організації, борьба с торговлей людьми, международная торговля людьми, международные организации, fight against human trafficking, international human trafficking, international organizations

Бібліографічний опис