Роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 91-93

Анотація

Висвітлена роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют. Зазначено, що телекомунікаційна експертиза є досить молодим, але дуже сучасним і прогресивним родом судових експертиз. Ефективність розслідування злочинів, вчинених з використанням криптовалют, та злочинів, де криптовалюта є об’єктом протиправного посягання безпосередньо залежить від сучасних можливостей та якості проведення судових експертиз, зокрема судової телекомунікаційної експертизи.
The role of telecommunications expertise in the investigation of crimes committed with the use of cryptocurrencies is highlighted. It is noted that telecommunications expertise is quite young, but very modern and progressive type of forensic expertise. The effectiveness of the investigation of crimes committed with the use of cryptocurrencies, and crimes where the cryptocurrency is the object of unlawful encroachment, directly depends on the modern capabilities and quality of forensic examinations, in particular, forensic telecommunications examinations.
Освещена роль телекоммуникационной экспертизы при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Отмечено, что телекоммуникационная экспертиза является достаточно молодым, но очень современным и прогрессивным родом судебных экспертиз. Эффективность расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалют, и преступлений, где криптовалюта является объектом противоправного посягательства, напрямую зависит от современных возможностей и качества проведения судебных экспертиз, в частности судебной телекоммуникационной экспертизы.

Опис

Коршенко В. А. Роль телекомунікаційної експертизи при розслідуванні злочинів, вчинених з використанням криптовалют / В. А. Коршенко // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 91 - 93.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, розслідування злочинів, криптовалюти, расследование преступлений, криптовалюты, investigation of crimes, cryptocurrencies, телекомунікаційна експертиза, телекоммуникационная экспертиза, telecommunications expertise

Бібліографічний опис