Становлення в Україні системи надання поліцейських послуг – основа забезпечення державою прав і свобод людини

dc.contributor.authorТанько, А. В.
dc.contributor.authorTanko, A. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-8425-2202
dc.date.accessioned2020-02-25T07:59:05Z
dc.date.available2020-02-25T07:59:05Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionТанько, А. В. Становлення в Україні системи надання поліцейських послуг – основа забезпечення державою прав і свобод людини / Андрій Валерійович Танько // Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 78-84. - DOI: https://doi.org/10.36550/2522-9230.2020.8.17.uk_UA
dc.description.abstractУ статті розглянуто проблему становлення в Україні системи надання адміністративних послуг як пріоритету соціальної політики правової держави. Метою статті є дослідження системи поліцейських послуг у контексті захисту прав і свобод людини, пріоритету функціонування правової держави та її інституцій, основи для популяризації діяльності служби Національної поліції серед населення; виокремлення основних проблем, які виникають у ході реформування соціально-правової сфери українського суспільства. Встановлено, що реалізація концепції надання соціальних послуг виступає сьогодні методологічною основою та важливим інструментом підтримання правовою державою соціальної безпеки й захисту прав і свобод усіх категорій громадян в умовах тотального реформування інститутів державного управління й перебудови в тому числі структури органів внутрішніх справ. Діяльність національної поліції, зокрема в аспекті надання поліцейських послуг, розглянута як певна соціально-правова інновація, необхідність запровадження якої є на сьогодні безперечною. Визначено провідну роль структур органів внутрішніх справ у забезпеченні прав і свобод людини. Доведено, що діяльність Національної поліції, ґрунтована на системі адміністративних послуг населенню, зумовлює розвиток перспектив та їх напрямки з покращення якості правової взаємодії держави і громадян. Автором схарактеризовано проблеми та виклики щодо впровадження інноваційної в Україні публічно-сервісної діяльності Національної поліції, серед яких: непослідовність і безсистемність дій держави,законодавча і нормативно-правова неврегульованість різних аспектів здійснення діяльності з надання послуг населенню, монополізація державою ринку соціальних послуг, особливо в галузі поліцейських послуг, домінування вітчизняно-орієнтованого підходу до трактування поліцейської послуги як локальної частини поліцейської діяльності тощо.uk_UA
dc.description.abstractThe article deals with the problem of establishing a system of administrative services provision in Ukraine as a priority of the social policy of the rule of law. The purpose of the article is to investigate the system of police services in the context of the protection of human rights and freedoms, the priority of the rule of law and its institutions, the basis for popularizing the activities of the National Police service among the population; identification of the main problems that arise in the course of reforming the social and legal sphere of Ukrainian society. It is established that the implementation of the concept of providing social services is today a methodological basis and an important tool for maintaining the rule of law of social security and protection of the rights and freedoms of all categories of citizens in the conditions of total reform of the institutions of public administration and restructuring of structures of law enforcement agencies. The activities of law enforcement agencies, in particular in the aspect of police service provision, are considered as a certain social and legal innovation, the necessity of which is indisputable, but the choice of implementation strategies in Ukraine is discursive in the context of distinguishing between police activity as a service and law enforcement service. The leading role of structures of law-enforcement bodies in ensuring human rights and freedoms is determined. It is proved that the activity of the National Police, based on the system of administrative services to the population, opens a considerable number of prospects for improving the quality of legal interaction between the state and citizens. The author describes the problems and challenges related to the implementation of innovative public service activities of the National Police in Ukraine, including: inconsistency and haphazardness of the state actions, legislative and regulatory legal regulation of various aspects of providing services to the population, monopolization by the state of the social services market, especially in the field police services, domination of the domestic-oriented approach to the interpretation of police services as a local part of police activity, etc.en
dc.description.abstractВ статье рассмотрена проблема становления в Украине системы предоставления административных услуг как приоритета социальной политики правового государства. Целью статьи является исследование системы полицейских услуг в контексте защиты прав и свобод человека, приоритета функционирования правового государства и его институтов, основы для популяризации деятельности службы Национальной полиции среди населения; выделение основных проблем, возникающих в ходе реформирования социально-правовой сферы украинского общества.ru
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6700
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherНаукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - Кропивницький, 2020. - Вип. 8. - С. 78-84uk_UA
dc.subjectДержавне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельностьuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectНаціональна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectНациональная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectNational police of Ukraineuk_UA
dc.subjectполіцейські послугиuk_UA
dc.subjectполицейские услугиuk_UA
dc.subjectpolice servicesuk_UA
dc.subjectправоохоронна діяльністьuk_UA
dc.subjectправоохранительная деятельностьuk_UA
dc.subjectlaw enforcement activityuk_UA
dc.subjectзахист прав і свобод людиниuk_UA
dc.subjectзащита прав и свобод человекаuk_UA
dc.subjectprotection of human rights and freedomsuk_UA
dc.titleСтановлення в Україні системи надання поліцейських послуг – основа забезпечення державою прав і свобод людиниuk_UA
dc.title.alternativeEstablishment in Ukraine of system of providing police services - the basis of providing by the state rights and freedom of humanuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Stanovlennia v Ukraini systemy nadannia politseiskykh posluh_Tanko_2020.pdf
Розмір:
709.36 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: