Правове регулювання Вищим адміністративним судом України юрисдикції адміністративних судів у відбудові правоохоронної функції держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 102-108

Анотація

Розглянуто правове регулювання Вищим адміністративним судом України юрисдикції адміністративних судів у відбудові правоохоронної функції держави.
The legal regulation of the jurisdiction of administrative courts in the reconstruction of the law enforcement function of the state was considered by the Supreme Administrative Court of Ukraine.
Рассмотрено правовое регулирование Высшим административным судом Украины юрисдикции административных судов в восстановлении правоохранительной функции государства.

Опис

Зозуля, І. В. Правове регулювання Вищим адміністративним судом України юрисдикції адміністративних судів у відбудові правоохоронної функції держави / Зозуля І. В., Гуржина Є. С. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 102 -108.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Вищий адміністративний суд України, правоохоронна функція держави, адміністративні суди, Supreme Administrative Court of Ukraine, law enforcement function of the state, administrative courts, Высший административный суд Украины, правоохранительная функция государства, административные суды

Бібліографічний опис