Забезпечення права на проведення у залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 294-297

Анотація

Розкрито питання забезпечення права на проведення у залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних технічних засобів.
The issue of ensuring the right to conduct photography, video and audio recording using portable technical means in the courtroom was opened.
Раскрыты вопросы обеспечения права на проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видео- и аудиозаписи с использованием портативных технических средств.

Опис

Сенчук, І. І. Забезпечення права на проведення у залі судового засідання фотозйомки, відео- та аудіозапису з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів / Сенчук І. І. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 294-297.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судове засідання, використанням портативних технічних засобів, фотозйомка, відеозапис, аудіозапис, trial, using portable technical means, photography, video recording, audio recording, судебное заседание, использованием портативных технических средств, фотосъемка, видеозапись, аудиозапись

Бібліографічний опис