Adaptation of budgetary legislation of Ukraine to the requirements of the European union and the impact of economic risks on the state budget indicators

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402

Анотація

Україна перебуває на шляху проведення реформи бюджетних відносин, одним із завдань якої є адаптація чинного законодавства до законодавства Європейського Союзу (ЄС) із метою створення європейських умов розвитку країни і бюджетної системи зокрема. Бюджетний контроль — це вид державного фінансового контролю, комплексна і цілеспрямована система економіко-правових заходів уповноважених суб’єктів контролю, спрямована на забезпечення законності та ефективності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження бюджетів, виконання, внесення змін та ухвалення звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України. З цих позицій назва глави 17 БКУ «Контроль за дотриманням бюджетного законодавства» визначає не сутність державного фінансового контролю, а його мету. Повноваження суб’єктів контролю, які встановлюються цією главою, мають переважно дублюючий характер, а чинний розділ 5 БКУ, хоч і встановлює види порушень бюджетного законодавства і заходи впливу за ці порушення, містить неточності та пробіли у формулюванні правових норм щодо проведення бюджетного контролю. Нереалізованість на нормативному рівні принципів бюджетного контролю спричиняє вчинення бюджетних правопорушень. За звітами Рахункової палати під час проведення контрольних заходів щодо ефективності використання бюджетних коштів на забезпечення діяльності та виконання повноважень державними органами було виявлено понад 23 млн грн використаних із порушенням вимог чинного законодавства, і майже 313 млн грн — неефективно. За розрахунками, державним бюджетом недотримано надходжень на суму майже 0,6 млн грн і перераховано до бюджетів із перевищенням установлених термінів — 10,3 млн гривень. Отже, система бюджетного контролю потребує вдосконалення шляхом визначення сучасної концепції його організації і внесення відповідних змін у чинне законодавство. З цією метою було вивчено досвід закордонних країн, який свідчить про доцільність упровадження нової сучасної концепції бюджетного контролю, орієнтованої на попередній і поточний бюджетний контроль.
Ukraine is on the way budget relationships reform realization, one of which tasks is adaptation of current legislation to EU legislation in order to create European conditions of development in country and in budget system particularly. Budget control is the type of state finance control, integrated and telic system of economic and legal measures of authorized control subjects, aimed on providing of eligibility and effectiveness of budget process parties while drafting, reviewing, adoption of budgets, fulfillment, amending, considering reports on budgets’ fulfillment, which compose the budget system of Ukraine. From that point of view the title of Chapter 17 of Budget Code of Ukraine (hereinafter BCU) “Control on maintenance of budget legislation” means not the essence of state finance control but its aim. The powers of controlling subjects which are established by this chapter have mostly duplicative character while current Chapter 5 of BCU determines types of budget legislation violations and means of influence for such violations still contains inaccuracies and gaps in expression of legal norms concerning budget control. Lack of budget control principles implementation on the regulatory level causes commitment of budget violation. On Accounting Chamber reports while fulfilling the controlling measures concerning the effectiveness of budget funds usage for ensuring activities and performing powers of public authorities more than 23 million UAH have been identified as used with violation of the requirements of the current legislation, and almost 313 million UAH were used inefficiently According to the calculations, the state budget short received income of almost 0.6 million UAH and also 10.3 million UAH were transferred to budgets exceeding the established deadlines/ Thus, the system of budgetary control requires improvement by defining a modern concept of its organization and implementing appropriate amendments to the current legislation. With this aim the authors have studied international experience, which shows the necessity of integrating new contemporary concept of budgetary control, which should be oriented to preliminary and current budgetary control.
Украина находится на пути проведения реформы бюджетных отношений, одной из задач которой является адаптация действующего законодательства к законодательству Европейского Cоюза (ЕС) с целью создания европейских условий развития страны и бюджетной системы в частности. Бюджетный контроль — это вид государственного финансового контроля, комплексная и целенаправленная система экономико-правовых мероприятий уполномоченных контролирующих субъектов, направленная на обеспечение законности и эффективности действий участников бюджетного процесса во время составления, рассмотрения, утверждения бюджетов, исполнения, изменения и принятия отчетов о исполнении бюджетов, составляющих бюджетную систему Украины. С этих позиций название главы 17 БКУ «Контроль за соблюдением бюджетного законодательства» определяет не сущность государственного финансового контроля, а его цель. Полномочия контролирующих субъектов, которые устанавливаются данной главой, имеют преимущественно дублирующий характер, а действующая глава 5 БКУ, хотя и устанавливает виды нарушений бюджетного законодательства и меры воздействия за эти нарушения, содержит неточности и пробелы в формулировке правовых норм о проведении бюджетного контроля. Нереализованность на нормативном уровне принципов бюджетного контроля влечет совершение бюджетных правонарушений. По отчетам Счетной палаты при проведении контрольных мероприятий по эффективности использования бюджетных средств на обеспечение деятельности и выполнение полномочий государственными органами было выявлено более 23 млн грн, использованных с нарушением требований действующего законодательства, и почти 313 млн грн — неэффективно. По расчетам, государственным бюджетом недополучено поступлений на сумму почти 0,6. млн грн и перечислено в бюджеты с превышением установленных сроков — 10,3 млн гривен. Итак, система бюджетного контроля требует усовершенствования путем определения современной концепции его организации и внесения соответствующих изменений в действующее законодательство. С этой целью изучен опыт зарубежных стран, который свидетельствует о целесообразности внедрения новой современной концепции бюджетного контроля, ориентированного на предыдущий и текущий бюджетный контроль.

Опис

Mishchenko, L. V. Adaptation of budgetary legislation of Ukraine to the requirements of the European union and the impact of economic risks on the state budget indicators/ L. V. Mishchenko, R. P. Chycha, S. V. Yevdokimenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2018. - Volume 4, No. 27. - P. 390–402.
Mishchenko, L. V., R. P. Chycha, and S. V. Yevdokimenko. "Adaptation of Budgetary Legislation of Ukraine to the Requirements of the European Union and the Impact of Economic Risks on the State Budget Indicators." Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice 4.27 (2018): 390-402. Print.

Ключові слова

budget law, бюджетне право, publikatsii u WoS, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, adaptation, budget control, amenability, controlling subjects, violations, public funds, financial control, адаптація законодавства, бюджетний контроль, відповідальність, суб’єкти контролю, громадські кошти, фінансовий контроль, бюджетное право, адаптация законодательства, бюджетный контроль, ответственность, субъекты контроля, общественные средства, финансовый контроль, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис