Розмежування судових юрисдикцій у справах про захист прав та законних інтересів дитини (за матеріалами судової практики)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. - С. 50-53

Анотація

На підставі аналізу норм чинного законодавства та правозастосовної діяльності судів визначені кри-терії розмежування справ за участю дитини до адміністративної та цивільної юрисдикцій. Зроблені ви-сновки, що до справ адміністративної юрисдикції належать спори з приводу оскарження рішення, дії чи без-діяльності органів реєстрації актів цивільного стану та органів опіки та піклування як суб’єктів владних повноважень. Інші спори не мають ознак публічності та стосуються захисту прав та законних інтересів дитини у сфері приватних правовідносин.
Based on the analysis of the current legislation and law enforcement activities of the courts, the criteria for distinguishing cases involving a child to administrative and civil jurisdictions have been determined. It is concluded that the cases of administrative jurisdiction include disputes concerning the appeal of the decision, action or inaction of the civil registration authorities and guardianship and custody authorities as subjects of power. Other disputes have no signs of publicity and concern the protection of the rights and legitimate interests of the child in the field of private law.
На основании анализа норм действующего законодательства и правоприменительной деятельности судов определены кри-терии разграничения дел с участием ребенка к административной и гражданской юрисдикции. Сделанные вы-сновкы, что к делам административной юрисдикции относятся споры по поводу обжалования решения, действия или без- деятельности органов регистрации актов гражданского состояния и органов опеки и попечительства как субъектов властных полномочий. Другие споры не имеют признаков публичности и касающихся защиты прав и законных интересов ребенка в сфере частных правоотношений.

Опис

Негода О. Розмежування судових юрисдикцій у справах про захист прав та законних інтересів дитини (за матеріалами судової практики) / Олена Негода // Підприємництво, господарство і право. - 2017. - № 12. - С. 50-53.

Ключові слова

судовий захист, права дитини, приватні правовідносини, судебная защита, права ребенка, частные правоотношения, judicial protection, children's rights, private legal relations, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право

Бібліографічний опис