Особливості провадження по справах про проступки проти громадського порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 573–580

Анотація

Розкрито поняття адміністративного процесу у контексті понять «публічний проступок» та «публічний процес». Окреслено шляхи вирішення деяких проблем у сфері підвищення ефективності діяльності суб’єктів провадження по справах про адміністративні проступки.
It is explained the concept of the administrative process in the context of the concepts of «public offense» and «public process». It is outlined the ways of solving some problems in the sphere of improving the efficiency of activity of the proceedings in cases of administrative offenses.
Раскрыто понятие административного процесса в контексте понятий «публичный проступок» и «публичный процесс». Очерчены пути решения некоторых проблем в сфере повышения эффективности деятельности субъектов производства по делам об административных проступках.

Опис

Манжула, А. А. Особливості провадження по справах про проступки проти громадського порядку [Електронний ресурс] / А. А. Манжула // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 573–580 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011- 2/11maapgp.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне провадження, проступки проти громадського порядку, публічний проступок, публічний процес, административное производство, проступки против общественного порядка, публичный проступок, публичный процесс, public offense, public process, administrative offenses, offenses against public order

Бібліографічний опис