Особливості оподаткування в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 146-148

Анотація

Зазначено, що податки є необхідною умовою існування держави, яка має адаптувати податкові правила до воєнних умов, для сприяння виживанню бізнесу. Наголошено, що своєчасні кроки, вжиті державою, слушно позначились на економіці та дало змогу вижити бізнесу, проте повертатися до звичайної системи оподаткування підприємств варто вже зараз, не чекаючи завершення дії воєнного стану.
It is noted that taxes are a necessary condition for the existence of the state, which must adapt tax rules to wartime conditions in order to promote the survival of business. It was emphasized that the timely steps taken by the state had a good impact on the economy and enabled business to survive, but it is worth returning to the normal system of corporate taxation now, without waiting for the end of martial law.
Отмечено, что налоги являются необходимым условием существования государства, которое должно адаптировать налоговые правила к военным условиям для содействия выживанию бизнеса. Отмечено, что своевременные шаги, предпринятые государством, справедливо сказались на экономике и позволили выжить бизнесу, однако возвращаться в обычную систему налогообложения предприятий стоит уже сейчас, не дожидаясь завершения действия военного положения.

Опис

Кисильова, К. В. Особливості оподаткування в умовах воєнного стану / Кристина Володимирівна Кисильова // Актуальні питання фінансової безпеки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 27 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та без-пека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 146-148.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податки, taxes, налоги, оподаткування, taxation, налогообложение, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис