Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 633-636.

Анотація

Звернуто увагу на те, що інституційний механізм повинен завжди відповідати цілям та завданням, що ставляться перед державами, які мають намір вступити в Європейський Союз. Зовнішня інтеграція України у світовий економічний простір відіграє неабияку роль у розвитку економіки, у зв’язку з чим, Україна є зацікавленою в сприятливому середовищі, яке б спрощувало доступ до зовнішніх ринків та забезпечувало б стабільні торговельні потоки. Обращено внимание на то, что институциональный механизм должен всегда отвечать целям и задачам, которые ставятся перед государствами, которые намерены вступить в Европейский Союз. Внешняя интеграция Украины в мировое экономическое пространство играет незаурядную роль в развитии экономики, в связи с чем Украина заинтересована в благоприятной среде, которая бы упрощала доступ к внешним рынкам и обеспечивала бы стабильные торговые потоки. Attention is drawn to the fact that the institutional mechanism must always meet the goals and objectives that are set for the states that intend to join the European Union. The external integration of Ukraine into the world economic space plays an outstanding role in the development of the economy, in connection with which Ukraine is interested in a favorable environment that would simplify access to foreign markets and ensure stable trade flows.

Опис

Хомяк О. В. Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу / О. В. Хомяк / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 633-636.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, законодавства України, законодательства Украины, legislation of Ukraine, законодавства Європейського Союзу, законодательства Европейского Союза, European Union legislation, адапта́ція законодавства, адаптация законодательства, adaptation of legislation, адаптація законів до кодексу, адаптация законов к кодексу, adaptation of laws to the code, адаптація законодавства до міжнародних угод, адаптация законодательства к международным соглашениям, adaptation of legislation to international agreements, апроксимація, аппроксимация, approximation, імплементація, имплементация, implementation, транспозиція, транспозиция, transposition, координація, координация, coordination

Бібліографічний опис