Напрямки удосконалення вирішення індивідуальних трудових спорів комісією з трудових спорів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2015. - Вип. 34-2. - С. 109-112

Анотація

У статті, на основі аналізу норм чинного законодавства України та наукових поглядів вчених, визначено напрямки удосконалення вирішення індивідуальних трудових спорів Комісією з трудових спорів. Наголошено, що повноцінна реалізація запропонованих зауважень і рекомендацій щодо удосконалення вирішення індивідуальних трудових спорів Комісією з трудових спорів має значним чином підвищити якість, ефективність та дієвість даного механізму.
In the article, on the basis of analysis of the norms of the current legislation of Ukraine and scientific views of scientists, the directions of improvement of the resolution of individual labor disputes by the Commission on labor disputes are determined. It was emphasized that the full implementation of the proposed observations and recommendations for improving the resolution of individual labor disputes by the Commission on Labor Disputes should significantly improve the quality, efficiency and effectiveness of this mechanism.
В статье, на основе анализа норм действующего законодательства Украины и научных взглядов ученых, определены направления совершенствования разрешения индивидуальных трудовых споров Комиссией по трудовым спорам. Отмечено, что полноценная реализация предложенных замечаний и рекомендаций по совершенствованию разрешения индивидуальных трудовых споров Комиссией по трудовым спорам должно в значительной степени повысить качество, эффективность и действенность данного механизма.

Опис

Уварова, Н. В. Напрямки удосконалення вирішення індивідуальних трудових спорів комісією з трудових спорів / Н. В. Уварова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2015. - Вип. 34-2. - С. 109-112.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, індивідуальні трудові спори, удосконалення, комісія з трудових спорів, нормативно-правовий акт, индивидуальные трудовые споры, усовершенствования, комиссия по трудовым спорам, нормативно-правовой акт, individual labor disputes, improvement, commission on labor disputes, normative-legal act

Бібліографічний опис