Поняття і сутність переведень та переміщень державних службовців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 121-126

Анотація

Розглянуто точки зору науковців щодо категорій «переведення на іншу роботу» та «переміщення на інше робоче місце» в межах досліджень загальної теорії трудового права. Досліджено норми Закону України «Про державну службу» щодо переведень і переміщень державних службовців. Надано авторські визначення понять «переведення державного службовця» та «переміщення державного службовця».
The author has studied the points of view of scholars on the categories of “transfer to another job” and “movement to another job” within the study of general theory of labor law. The norms of the Law of Ukraine “On Civil Service” regarding transfers and movements of state officials have been studied. The author has provided own definition of the terms of “transfer of a state official” and “movement of a state official”.
Рассмотрены точки зрения ученых по поводу категорий «перевод на другую работу» и «перемещение на другое рабочее место» в рамках исследований общей теории трудового права. Исследованы нормы Закона Украины «О государственной службе» относительно переводов и перемещений государственных служащих. Предоставлены авторские определения понятий «перевод государственного служащего» и «перемещение государственного служащего».

Опис

Лисицька, Т. Г. Поняття і сутність переведень та переміщень державних службовців / Тетяна Геннадіївна Лисицька // Право і безпека. - 2020. - № 3 (78). - С. 121-126. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2020.3.16.
Лисицька, Т. Г. (2020) «Поняття і сутність переведень та переміщень державних службовців», Право і безпека, 78(3), с. 121-126. doi: 10.32631/pb.2020.3.16.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, державна служба, государственная служба, державні службовці, государственные служащие, government officials, переведення державного службовця, перевод государственного служащего, transfer of a civil servant, переміщення державного службовця, перемещение государственного служащего, місце роботи, место работы, work place

Бібліографічний опис