Використання спеціальних знань у галузі психології під час допиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-29

Анотація

Розглянуто питання про порядок і особливості використання спеціальних знань у галузі психології під час допиту, яке дозволяє забезпечити встановлення психологічного контакту з допитуваним і отримати правдиві показання в повній мірі обізнаності особи.
The question of the order and features of the use of special knowledge in the field of psychology during interrogation is considered, which allows to establish psychological contact with the interrogated and to obtain true testimony in full awareness of the person.
Рассмотрены вопросы о порядке и особенностях использования специальных знаний в области психологии во время допроса, позволяющего обеспечить установление психологического контакта с допрашиваемым и получить правдивые показания в полной мере осведомленности личности.

Опис

Бортник, С. М. Використання спеціальних знань у галузі психології під час допиту / Сергій Миколайович Бортник // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 26-29.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, використання спеціальних знань, использование специальных знаний, use of special knowledge, спеціальні знання, специальные знания, special knowledge, спеціальні знання в галузі психології, специальные знания в области психологии, special knowledge in the field of psychology, допит, допрос, interrogation, кримінальне провадження, уголовное производство, criminal proceedings, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation

Бібліографічний опис