Створення та використання відео високої чіткості у Національній поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 83-85.

Анотація

В докладі було наведено результати аналізу використання систем телебачення високої чіткості в системах ідентифікації особистості. Проведені дослідження методів забезпечення потрібної пропускної здатності для каналів передачі інформації ТВЧ. Проаналізовані проблеми, які виникають при реалізації запропонованих методів та запропоновані засоби підвищення якості функціонування системи ТВЧ. В докладе были представлены результаты анализа использования систем телевидения высокой четкости в системах идентификации личности. Проведены исследования методов обеспечения требуемой пропускной способности для каналов передачи информации ТВЧ. Проанализированы проблемы, возникающие при реализации предлагаемых методов и средства повышения качества функционирования системы ТВЧ. The report presented the results of an analysis of the use of high-definition television systems in personal identification systems. Studies have been carried out on methods to ensure the required bandwidth for HDTV information transmission channels. The problems arising during the implementation of the proposed methods and means of improving the quality of the HDTV system functioning are analyzed.

Опис

Можаєв О. О. Створення та використання відео високої чіткості у Національній поліції України / О. О. Можаєв, В. М. Пересічанський, В. Є. Рог // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 83-85.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Україна. Ukraine. Украина, система ідентифікації особистості, система идентификации личности, personal identification system, системи телебачення високої чіткості, системы телевидения высокой четкости, high definition television systems, розпізнавання об'єктів, распознавание объектов, object recognition, розпізнавання особистості, распознавание личности, personality recognition, якість зображення, качество изображения, image quality, технологія створення відео, технология создания видео, video production technology

Бібліографічний опис