Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 53-61

Анотація

Розглянуто теоретичні та практичні питання щодо визначення поняття «юрисдикція». Проаналізовано особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності, яка здійснюється ОВС України. Визначено правові підстави, завдання та напрямки здійснення органами внутрішніх справ цієї діяльності.
Theoretical and practical issues are considered in relation to determination of concept «jurisdiction». Features of administratively-jurisdiction activity which is carried out by the organs of internal affairs of Ukraine are analysed. Legal grounds, tasks and directions of this activity realization by the organs of internal affairs are certain.
Рассмотрены теоретические и практические вопросы относительно определения понятия «юрисдикция». Проанализированы особенности административно-юрисдикционной деятельности, которая осуществляется ОВД Украины. Определены правовые основания, задачи и направления осуществления органами внутренних дел этой деятельности.

Опис

Іванова, Л. Ю. Сутність та правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ / Л. Ю. Іванова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 2. – С. 53-61.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, юрисдикція, юрисдикция, jurisdiction, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activity, правові засади, правовые основы, legal basis

Бібліографічний опис