Проблемні аспекти притягнення особи до адміністративної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 157-158

Анотація

Наведено проблемні моменти, які існують у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, становлять суттєву загрозу правопорядку у державі. Недостатня увага законодавця щодо питань притягнення осіб до адміністративної відповідальності призводить до збільшення кількості цих правопорушень, які в свою чергу стають суттєвим підґрунтям для вчинення у подальшому кримінальних правопорушень та закріпленню у свідомості порушника почуття безкарності.
The problem points that exist in the proceedings are given on administrative offenses that pose a significant threat to law and order in the state. Insufficient attention of the legislator to the issues of bringing people to administrative responsibility leads to an increase in the number of these offenses, which in turn become a significant basis for committing further criminal offenses and establishing a sense of impunity in the offender's mind.
Приведены проблемные моменты, существующие в производстве по делам об административных правонарушениях, представляют существенную угрозу правопорядку в государстве. Недостаточное внимание законодателя к вопросам привлечения лиц к административной ответственности приводит к увеличению количества этих правонарушений, которые в свою очередь становятся существенной основой для совершения в дальнейшем уголовных правонарушений и закрепления в сознании нарушителя чувства безнаказанности.

Опис

Ключові слова

адміністративні правопорушення, administrative offenses, административные правонарушения, адміністративне затримання особи, administrative detention of a person, административное задержание лица, адміністративна відповідальність, administrative responsibility, административная ответственность

Бібліографічний опис

Резанов, С. А. Проблемні аспекти притягнення особи до адміністративної відповідальності / Сергій Анатолійович Резанов // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 157-158.