Роль правохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.). – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 94-96

Анотація

Визначено, що криміналізація економіки набуває масштабного характеру, пронизуючи всі сфери життєдіяльності країни, що представляє загрозу національній безпеці України. Держава є головним суб’єктом забезпечення економічної безпеки, вона виконує свої функції через правоохоронні органи. Економічної безпека України більшою мірою пов’язана з протидією поширенню тіньової економіки, економічних злочинів. Розглянуто проблему щодо координації взаємодії правоохоронних органів в зазначених питаннях.
It was determined that the criminalization of the economy is taking on a large-scale nature, permeating all spheres of life in the country, which poses a threat to the national security of Ukraine. The state is the main subject of ensuring economic security, it performs its functions through law enforcement agencies. The economic security of Ukraine is largely related to countering the spread of the shadow economy and economic crimes. The problem of coordinating the interaction of law enforcement agencies in the specified issues was considered.
Определено, что криминализация экономики приобретает масштабный характер, пронизывая все сферы жизнедеятельности страны, что представляет угрозу национальной безопасности Украины. Государство является главным субъектом обеспечения экономической безопасности, выполняет свои функции через правоохранительные органы. Экономическая безопасность Украины в большей степени связана с противодействием распространению теневой экономики, экономическим преступлениям. Рассмотрена проблема координации взаимодействия правоохранительных органов в указанных вопросах.

Опис

Маковоз, О. С. Роль правохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки України / Маковоз О. С. // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : V Всеукр. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів (м. Харків, 8-9 груд. 2016 р.) / МОН України, Харк. нац. економ. ун-т імені Семена Кузнеця, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури, Харк. ін-т фінансів укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі, Навч.-метод. відділ держфінмоніторингу України у Східному регіоні. – Харків: ХНЕУ імені С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2016. – С. 94-96.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тіньова економіка, shadow economy, теневая экономика, економічна безпека, economic security, экономическая безопасность, правоохоронні органи, law enforcement agencies, правоохранительные органы, протидія тіньовій економіці, countering the shadow economy, противодействие теневой экономике

Бібліографічний опис