Проблеми правового регулювання трудових відносин в ІТ-сфері

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 85-88.

Анотація

Запропоновано врегулювання трудових відносин в ІТ-сфері. Необхідно: внести зміни до Кодексу законів про працю України в напрямку закріплення можливості укладання трудового договору в електронній формі, визначення вимог його чинності та порядку укладання; створити Єдиний реєстр електронних трудових договорів, відповідальність за ведення та наповнення якого покласти на Міністерство соціальної політики України; визначити порядок захисту трудових прав сторін електронного трудового договору.
The settlement of labor relations in the IT sphere is proposed. It is necessary to: amend the Labor Code of Ukraine in the direction of securing the possibility of concluding an employment contract in electronic form, determining the requirements for its operation and the procedure for concluding; create a Unified register of electronic labor contracts, the responsibility for maintaining and filling which will be assigned to the Ministry of Social Policy; find a procedure for protecting the labor rights of the parties to an electronic labor contract.
Предложено урегулирование трудовых отношений в ИТ-сфере. Необходимо: внести изменения в Кодекс законов о труде Украины в направлении закрепления возможности заключения трудового договора в электронной форме, определения требований его действия и порядка заключения; создать Единый реестр электронных трудовых договоров, ответственность за ведение и наполнение которого возложить на Министерство социальной политики; найти порядок защиты трудовых прав сторон электронного трудового контракта.

Опис

Лукаш С. С. Проблеми правового регулювання трудових відносин в ІТ-сфері / С. С. Лукаш // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 24-25 трав. 2019 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2019. – С. 85-88.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові відносини, трудовые отношения, labor relations, врегулювання трудових відносин, урегулирование трудовых отношений, settlement of labor relations, ІТ-сфера, IT-sphere, укладання трудового договору в ІТ-сфері, заключение трудового договора в ИТ-сфере, conclusion of an employment contract in the IT field, електронний трудовий договір, электронный трудовой договор, electronic labor contract

Бібліографічний опис