Щодо надання безоплатної правової допомоги в адміністративному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 11 жовт. 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – С. 82-84

Анотація

Відзначено, що кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ в адміністративному суді, яка надається в порядку, встановленому законом. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. Однак, у зв'язку з тим, що вартість послуг адвоката зазвичай висока, а тому для більшості громадян не доступна, питання надання безоплатної правової допомоги є дуже актуальним. Зазначено, що безоплатна правова допомога – це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.
It was noted that everyone has the right to use legal assistance when resolving cases in the administrative court, which is provided in accordance with the procedure established by law. The Bar Association operates to provide legal assistance in resolving cases in courts in Ukraine. However, due to the fact that the cost of a lawyer's services is usually high, and therefore not affordable for most citizens, the issue of providing free legal aid is very urgent. It is noted that free legal aid is legal aid guaranteed by the state and fully or partially provided at the expense of the State Budget of Ukraine, local budgets and other sources.
Отмечено, что каждый имеет право пользоваться правовой помощью при разрешении дел в административном суде, предоставляемом в порядке, установленном законом. Для предоставления правовой помощи при решении дел в судах в Украине действует адвокатура. Однако, в связи с тем, что стоимость услуг адвоката обычно высока, а потому для большинства граждан не доступна, вопрос предоставления бесплатной правовой помощи очень актуален. Отмечено, что безвозмездная правовая помощь – это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников.

Опис

Пчелін, В. Б. Щодо надання безоплатної правової допомоги в адміністративному судочинстві / Пчелін Віталій Борисович // Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення: матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 11 жовт. 2011 р.) / ГО «Наукова спільнота». – Тернопіль, 2011. – С. 82-84.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне судочинство, administrative proceedings, административное судопроизводство, безоплатна правова допомога, free legal aid, безвозмездная правовая помощь, право на правову допомогу, right to legal aid, право на правовую помощь

Бібліографічний опис