Проблемні аспекти взаємодії Національної поліції України та ДСНС України щодо забезпечення екологічної безпеки в умовах введення воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 174 - 177

Анотація

Зазначається, що правове регулювання взаємодії Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій в сфері забезпечення екологічної безпеки, особливо в умовах воєнного стану має бути спрямоване на: 1) визначення кола суспільних відносин у зазначеній сфері, які потребують захисту підрозділами Національної поліції та іншими суб’єктами публічного управління в сприродоохоронній сфері; 2) чітке виокремлення (розподіл) їхніх повноважень між суб’єктами правоохоронної діяльності щодо забезпечення реалізації прав громадян у сфері забезпечення екологічної безпеки; 3) закріплення видів і заходів відповідальності працівників за невиконання або неналежне виконання зазначених повноважень.
It is noted that the legal regulation of cooperation between the National police of Ukraine and the State Emergency Service of Ukraine in the field of environmental security, especially in martial law should be aimed at: 1) determining the range of public relations in this area that need protection by units of the National Police and other public administration entities in the field of environmental protection; 2) clear separation (distribution) of their powers between law enforcement agencies activities to ensure the realization of citizens' rights in the field of environmental safety; 3) fixing the types and measures of liability of employees for non-performance or improper performance of these powers.
Отмечается, что правовое регулирование взаимодействия Национальной полиции Украины и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в сфере обеспечения экологической безопасности, особенно в условиях военного положения должно быть направлено на: 1) определение круга общественных отношений в указанной сфере, нуждающихся в защите подразделениями Национальной полиции и другими субъектами публичного управления в природоохранной сфере; 2) четкое выделение (распределение) их полномочий между субъектами правоохранительной деятельности по обеспечению реализации прав граждан в сфере обеспечения экологической безопасности; 3) закрепление видов и мер ответственности работников за неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных полномочий.

Опис

Казанчук І. Д. Проблемні аспекти взаємодії Національної поліції України та ДСНС України щодо забезпечення екологічної безпеки в умовах введення воєнного стану / І. Д. Казанчук // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 174 - 177

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, екологічна безпека, воєнний стан, экологическая безопасность, военное положение, environmental Safety, martial law

Бібліографічний опис