Поняття «юридична мова»: сучасні наукові інтерпретації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 194-197

Анотація

У статті проводиться аналіз сучасних підходів до розуміння мови права. Зазначається, що всі наявні юридичні поняття і юридичні процеси можуть бути доступними для усвідомлення лише за допомогою мови. Саме тому юридична мова (мова права) охоплює всю систему юриспруденції взагалі. Стверджується, що юридичну мову варто розглядати як загальний термін, що стосується низки надзвичайно різноманітних текстів, як письмових, так і розмовних. Виходячи із цього, акцентовано увагу на тому, що юридична мова є надзвичайно складним об’єктом дослідження.
The article analyzes modern approaches to understanding the language of law. It is noted that all available legal concepts and legal processes can be made available only through language. That is why the legal language (language of law) covers the entire system of jurisprudence in general. It is argued that legal language should be considered as a general term for a number of extremely diverse texts, both written and spoken. Based on this, the emphasis is on the fact that legal language is an extremely complex object of study.
В статье проводится анализ современных подходов к пониманию языка права. Отмечается, что все имеющиеся юридические понятия и юридические процессы могут быть доступными для понимания только с помощью языка. Именно поэтому юридический язык (язык права) охватывает всю систему юриспруденции. Утверждается, что юридический язык следует рассматривать как общую терминологию, относящуюся к ряду чрезвычайно разнообразных текстов. Исходя из этого, акцентировано внимание на том, что юридический язык является чрезвычайно сложным объектом исследования.

Опис

Лазарєв, В. В. Поняття «юридична мова»: сучасні наукові інтерпретації / В. В. Лазарєв // Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 194-197. - DOI https://doi.org/10.51989/NUL.2021.3.28.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, право, мова, мова права, термін, юридична термінологія, юридичний текст, закон, законодавство, law, language, language of law, term, legal terminology, legal text, legislation, язык, язык права, термин, юридическая терминология, юридический текст, законодательство

Бібліографічний опис