Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем управління персоналом ОВС України, його організаційно-правових засад в контексті завдань реформування ОВС України. Запропоновано загальнотеоретичну концепцію управління персоналом ОВС, спрямовану на забезпечення високої ефективності та якості їх діяльності. Обґрунтовується положення про необхідність професіоналізації діяльності з управління персоналом в ОВС. Визначаються ключова роль керівників в системі управління персоналом, умови їх ефективного функціонування; переосмислені роль та місце кадрових підрозділів ОВС. Аналізується можливості соціальної роботи у системі управління персоналом ОВС; сформульовані загальноуправлінські підходи до забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу ОВС. На основі аналізу організації управління персоналом ОВС та поліцейських систем провідних країн світу, тенденцій їх розвитку окреслені пріоритети та шляхи вдосконалення управління персоналом ОВС України.
The dissertation focuses on urgent problems of personnel management in the Internal Affairs agencies of Ukraine. Problems of personnel management are considered in context of reforming the agencies of Internal Affairs as a component of the reform of state management, rising demands to quality and availability of the state services. The general theoretical conception of personnel management in the Internal Affairs agencies which is directed to its effectiveness and quality has been suggested. The essence of the concept of personnel management in the Internal Affairs agencies is determined. The aim, functions, principles and trends of personnel management in the Internal Affairs agencies are formulated. The problems mentioned are considered from a position of management quality. The dependence of quality of the Internal Affairs services for people upon the effectiveness of personnel management is substantiated. The necessity of personnel management being a sphere of professional carrier is determined. The key role of the leader in the system of personnel management is defined and the dependence of its results upon the leader’s competency and professional skills is established. The work also focuses on the reinterpretation of the role and place of personnel departments of the Internal Affairs agencies, ways and stages of their reorganization. The role, place, content and priorities of social work in the system of personnel management is considered and its direction at providing social stability in bodies, humanization of Internal Affairs activities are determined. Management approaches to securing personnel safety and main components of personnel safety management are formulated. The system of measures directed at securing personnel safety on the basis of detailed analysis of organization of personnel management in the Internal Affairs agencies and police systems of leading countries has been suggested, priorities and ways of development in the Internal Affairs agencies of Ukraine has been singled out.
Диссертация посвящена исследованию актуальных проблем управления персоналом ОВД Украины, его организационно-правовых основ в контексте задач реформирования ОВД Украины. Предложена общетеоретическая концепция управления персоналом ОВД, направленная на обеспечение высокой эффективности и качества их деятельности. Обосновывается положение о необходимости профессионализации управления персоналом ОВД. Определяется ключевая роль руководителя в системе управления персоналом, условия их эффективного функционирования; переосмыслены роль и место кадровых подразделений ОВД. Анализируются возможности социальной работы в системе управления персоналом ОВД; сформулированы общеуправленческие подходы к обеспечению безопасности жизнедеятельности персонала ОВД. На основе анализа опыта организации управления персоналом ОВД и полицейских систем ведущих стран мира, тенденций из развития очерчены приоритеты и пути усовершенствования управления персоналом ОВД Украины.

Опис

Матюхіна, Н. П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07/ Н. П. Матюхіна; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2002. - 36 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.07, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, управління персоналом, управление персоналом, personnel management, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис