Взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом: поняття, види та форми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 288-291

Анотація

Досліджено розуміння терміна «взаємодія» з позиції філософського, спеціально-юридичного і соціологічного підходів та виокремлено загальні ознаки взаємодії. Досліджено основні види взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом: 1) інформаційна взаємодія; 2) функціональна взаємодія; 3) нормотворча взаємодія; 4) матеріально-фінансова взаємодія, та надано власне розуміння. З’ясовано основні форми суб’єктів боротьби з тероризмом.
In the article the understanding of the term “interaction” from the standpoint of the philosophical, special legal and sociological approach is explored, and the general features of interaction are singled out. The main types of interaction of subjects of struggle against terrorism 1) are investigated; information interaction; 2) functional interaction; 3) standard-setting interaction; 4) material and financial interaction and provided his own understanding. The basic forms of subjects of struggle against terrorism are found out.
Исследовано понимание термина «взаимодействие» с позиции философского, специально юридического и социологического подходов и выделены общие признаки взаимодействия. Исследованы основные виды взаимодействия субъектов борьбы с терроризмом: 1) информационное взаимодействие; 2) функциональное взаимодействие; 3) нормотворческое взаимодействие; 4) материально-финансовое взаимодействие и предоставлено собственное понимание. Выяснены основные формы субъектов борьбы с терроризмом.

Опис

Маліков, В. В. Взаємодія суб’єктів боротьби з тероризмом: поняття, види та форми / Маліков В. В. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2017. - № 6, т. 4. - С. 288-291.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, взаємодія, взаимодействие, interaction, суб’єкт взаємодії, субъект взаимодействия, subject of interaction, тероризм, терроризм, terrorism, боротьба з тероризмом, борьба с терроризмом, fight against terrorism, терористична діяльність, террористическая деятельность, terrorist activity

Бібліографічний опис