Секти як сучасне суспільно-релігійне явище

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 262-264

Анотація

Розглянуто поняття релігійних сект. Визначено фактори, які сприяють залученню молоді до релігійних сект. Охарактеризовано психологічні потреби, яким відповідають секти. Наведено основні психологічні техніки маніпуляції свідомістю в релігійних сектах.
The concept of religious sects is considered. Factors that contribute to the involvement of young people in religious sects have been identified. The psychological needs of sects are described. The basic psychological techniques of consciousness manipulation in religious sects are given.
Рассмотрено понятие религиозных сект. Определены факторы, которые способствуют привлечению молодежи к религиозным сектам. Охарактеризованы психологические потребности, которым соответствуют секты. Приведены основные психологические техники манипуляции сознанием в религиозных сектах.

Опис

Бурдін, М. Ю. Секти як сучасне суспільно-релігійне явище / Михайло Юрійович Бурдін // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 262-264.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, релігія, религия, religion, релігійні секти, религиозные секты, religious sects, психологічні техніки маніпуляції, психологические техники манипуляции, psychological techniques of manipulation

Бібліографічний опис