Щодо проблеми визначення системи адміністративно-превентивних поліцейських заходів відповідно до Закону України «Про Національну поліцію»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 61-63.

Анотація

Визначено поняття системи адміністративно-превентивних поліцейських заходів, її характерні риси. Наведена класифікація системи адміністративних превентивних поліцейських заходів. Вказано, що існування дієвої правової системи превентивних поліцейських заходів сприяє забезпеченню поліцією належної реалізації правоохоронної функції держави, здійсненню ефективного впливу на суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку в Україні.
The concept of the system of administrative and preventive police measures and its characteristic features are defined. The classification of the system of administrative preventive police measures is given. It is indicated that the existence of an effective legal system of preventive police measures contributes to ensuring the proper implementation by the police of the law enforcement function of the state, effective influence on social relations that arise in the sphere of ensuring public safety and order in Ukraine.
Определено понятие системы административно-превентивных полицейских мер, ее характерные черты. Приведена классификация системы превентивных административных полицейских мер. Указано, что существование действенной правовой системы превентивных полицейских мер способствует обеспечению полицией надлежащей реализации правоохранительной функции государства, оказанию эффективного влияния на общественные отношения, возникающие в сфере обеспечения публичной безопасности и порядка в Украине.

Опис

Будь, О. А. Щодо проблеми визначення системи адміністративно-превентивних поліцейських заходів відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» / Орест Андрійович Будь // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 61-63.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, поліція, полиция, police, адміністративно-превентивні заходи, administrative and preventive measures, административно-превентивные мероприятия

Бібліографічний опис